Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2019, lördagen den 13 juli, 2019, kl 15.00 vid danspaviljongen

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2019/2020
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2019/2020
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

Efter mötet blir det en kortare informationsstund från Fiberföreningen och en kort uppdatering kring ”nya” Ihrebadens restaurang.

Vid mötet bjuder vi på kaffe och tårta för att fira föreningens 60-årsdag. Efter mötet ber vi alla som kan stanna och hjälpa till med att ta ner Midsommarstången.

Varmt välkomna!