Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2020

Lördagen den 11 juli, 2020, kl 15.00 på Ihre Kvarn Dagordning Årsmötet öppnas Val av ordförande för mötet Val av sekreterare Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Godkännande av kallelseförfarandet Godkännande av dagordningen Fastställelse av röstlängd Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport) Föredragning av revisionsberättelsen Fråga om ansvarsfrihet för […]

Midsommarfirandet inställt

Den traditionella midsommarfirandet på ängen är tyvärr inställt pga det rådande läget kring coronapandemin och myndigheternas regler att inte ha samlingar över 50 personer. Vi ser inga möjligheter att arrangera ett midsommarfirande då vi normalt är fler än 50 med både unga och gamla. En midsommar utan dans och sång och lekar är inte en […]