Information om Ihrebadens restaurang mm

Det kommer många förfrågningar från tomtägare till föreningen om vad som händer vid Ihrebadens byggplats, dansbanan och föreningens förråd.  Markägaren Håkan Westerlund och Claes-Göran Appelquist och Ann-Catrine Herrlin har därför lämnat följande information.

Byggnadsnämnden ställde ett krav om att restaurangen måste ha egna parkeringsplatser inom området när de gav bygglov för den nya restaurangen.  Frågan kom därför upp om markägaren Westerlund skulle kunna överlåta den mark som hittills använts som parkering intill dansbanan.  Så har därför skett. Markområdet för parkeringen ifråga omfattas av servitut för access till stranden, vilket naturligtvis även gäller fortsättningsvis.  Själva parkeringsytanomfattats enligt den fastställda planen från 1939-02-13 av ett parkeringsservitut. 

Under byggtiden för restaurangen är området inhägnat varför såväl klintkustleden som ovan nämnda access till stranden temporärt är mellan restaurangbygget och stranden.

Hus 2, även kallat komplementbyggnad, är ett mindre hus som skall inrymma gasol, sortering och sopor vid inlastningsbryggan. Detta förråd fanns med redan i ursprungligt bygglov. Det ligger också ett förslag om att bygga toaletter och duschar vid hus 2. Närheten till bemannad restaurang skulle kunna möjliggöra dagligt underhåll. Detta förslag var med i det reviderade bygglovet och startbesked för grund 2019 och startbeskedet för stomresning 2020. Överklagan av boende i viken har lett till byggstopp av hus 2, sedan ett år tillbaka.

Restaurangbyggnaden har försetts med källare för att undvika gigantiska ventilationsaggregat, motsvarande två folkabussar, på taket. Dessa skulle skymt utsikt för många och medfört störande oljud och inte passat in i miljön.

All schaktning som skett på området har varit nödvändig för byggnation av källaren samt infrastruktur för el, bergvärme, ventilation samt vatten och avlopp. Teknikrummet i källaren är nu central för all infrastruktur.

Att gömma infrastrukturen under mark, med stora vattenmängder som passerar under marken,  innebär   att vattnet leds genom brunnar och dräneringsdiken, till den gamla – nu väl rengjorda – septiktanken. När tanken är full leds överflödigt vatten till en annan brunn vid tomtgränsen mot vägen där det kan återanvändas och erbjudas vid behov till grannar och allmänheten.

Vi har sparat strandstenen från schaktningen av källaren och infrastrukturen för att kunna placeras igen på dess ursprungliga plats. Vägen framför vår tomtgräns anlades av Region Gotland då de lade ner fiberkabel. Vi kommer även att restorera denna strandmiljö, framför huset

Bygget kommer att pausa under sommaren i samband med att ny byggfirma tar över.