Detaljplan Ihreviken

Tillägg till detaljplan

16 april 2014

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2014-04-16 har upprättats av samhällsbyggnads-förvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 26 maj 2014 t o m 14 juli 2014.

Handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse inkl godkänt planprogram

Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår av samrådsredogörelse som finns att se på www.gotland.se/detaljplaner.

Syftet med förslag till detaljplan är att ge en ny tydlig ram för tidigare oreglerade byggrätter inom gällande avstyckningsplan och byggnadsplan från 1938, 1947 och 1955.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, senast den 14 juli 2014. Ange namn, postadress och ärendenummer (2013/934). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet

Upplysningar lämnas av Niclas Fredriksson, tfn 0498-269160. Semester vecka 23 och 26.

BYGGNADSNÄMNDEN