Vatten och avlopp – information juni 2014

Utbyggnad av vatten och avlopp för Ireviksområdet i Hangvar

Information från Region Gotlands hemsida: Region Gotlands plan för utbyggnad av VA-nätet i Ireviksområdet i Hangvar, omfattar idag 166 fastigheter. De boende kommer enligt planen att vid årsskiftet 2014-2015, kunna ansluta till det kommunala dricks- och spillvattennätet.

Nu har fastigheterna fått sina placeringar av pumpstationer bestämda i överenskommelse med VA-huvudmannen (Region Gotland). Vi har kommunicerat placering av villapumpstationer med ca 280 fastighetsägare, det har varit ett gediget arbete som krävt en hel del tid med utskick, e-postkontakter, telefonsamtal och möten på plats. Alla kontakter har varit givande och vi tackar för engagemanget från alla som äger fastigheter på Ire!

Produktionen att anlägga pumpstationer och ledningar har nu varit igång en tid och entreprenören Skanska håller sin tidsplan

Vi bad entreprenören komma med s.k. à-priser för ledningsdragning som ska gälla både för regionen och för fastighetsägare när det gäller schakt och ledningsdragning.

De priser vi fått hittills är:

  • Jordschakt respektive bergschakt med ledningsförläggning och återfyllning inkl. material.
    Pris i jord 575 kr/m + 1000 kr
    Pris i berg 575 kr/m + 1500 kr + 500 kr/m3 berg
  • Sättning av villapumpstation i jord respektive berg
    Pris i jord 5000 kr/st + 1000 kr
    Pris i berg 5000 kr/st + 1500 kr + 500 kr/m3 berg

Priserna är exklusive moms Vid arbete för fastighetsägare regleras detta mellan Skanska och fastighetsägare.

Teknikförvaltningen
Projektledare: Göran Randahl
E-post: goran.randahl@gotland.se
Telefon: 0498-269748