Detaljplan Ire 1:188 (2012)

Detaljplan för Hangvar Ire 1:188 – utställning

8 september 2012

Med anledning av att miljödomstolen upphävt antagandet av detaljplanen görs nu en förnyad utställning där detaljplanen därefter ska antas av regionfullmäktige. Därmed är miljödomstolens synpunkter beaktade men i sak är planhandlingarna oförändrade i förhållande till den förra planprocessen.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2012-05-30, har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 10 september 2012 t o m 8 oktober 2012. Handlingar finns även tillgängliga i kolumnen till vänster.

Följande samfälligheter berörs: Samf 1 och Hangvar S:12 – Hangvar socken 8:e skifteslag.
Följande servitut berörs: SV 09-HAN-346.1, SV09-HN-346.2, Sv 09-HAN-206, Sv 09-HAN-243, Sv 1 (olok), Sv 2 (olok).

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig exploatering i närheten av Ireviken.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, senast den 8 oktober 2012. Ange namn, postadress och ärendenummer (962031). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av Anders Rahnberg, tfn 0498-269378.

BYGGNADSNÄMNDEN i Region Gotland