Föreningens stadgar

Stadgar

STADGAR FÖR IHREVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING

(Reviderade enligt årsmötesbeslut 810711, 910713, 930710, 030712 och 140712)

1§ ÄNDAMÅL, SÄTE OCH FIRMA

Föreningen är en ideell intresseförening och har till syfte att verka för fastighetsägarnas gemensamma nytta samt för främjande av god miljö, trevnad och umgänge.

Föreningens styrelse har sitt säte på Gotland.

Föreningens firma (föreningsnamn) är Ihrevikens Tomtägareförening. Föreningen har organisationsnummer 802436-8055. Föreningens firma tecknas gemensamt av ordförande och kassör.

2§ MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen kan den vara som är tomtägare eller fast boende inom Ihreviksområdet.

3§ STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om lägst fem och högst nio personer, ordföranden inräknad.

Ordförande utses genom särskilt val för ett år.

Övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år och på sådant sätt att hälften av dessa står i tur att avgå varje år. Avgående ledamot kan omväljas.

Familjemedlem kan göras valbar till styrelsen, valberedning eller revisor genom fullmakt från tomtägare.

Firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

4§ STYRELSEMÖTEN

Styrelsen sammanträder minst en gång årligen (förutom konstituerande möte) på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter påkallar det. Styrelsen är behörig att fatta beslut när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5§ FÖRENINGENS FÖRETRÄDARE

Föreningen företräds, om inte styrelsen annorlunda bestämmer, av ordföranden.

6§ VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPER

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni. Årsavgift skall gälla för kalenderår och skall inbetalas före den 30 juni detta år.

Styrelsen skall föra räkenskaper samt upprätta verksamhetsberättelse för verksamhetsår. Dessa överlämnas till revisorerna för granskning

7§ REVISION

Revisorerna skall vara minst två jämte suppleant och väljs för ett år vid årsmöte. Revisorer behöver inte vara medlemmar.

Revisionsberättelse skall avges på årsmötet.

Revisionsberättelse skall delges medlemmarna på årsmötet.

8§ ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningens årsmöte ska hållas senast före juli månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall ske senast sju dagar före årsmötet genom anslag på föreningens anslagstavlor och webbsida.

På årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Föredragning av styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse
 4. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 5. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 6. Val av ordförande
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Val av revisorer och suppleant för dem
 9. Val av valberedning
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga årsmötet

Vill medlem underställa årsmötet förslag skall detta inges till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Förslag som väcks senare kan bli föremål för diskussion, men kan inte föranleda beslut.

Rösträtt får utövas av medlem som erlagt stadgad avgift. Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem.

Varje medlem äger en röst, ägare till flera tomter äger en röst, flera ägare till en tomt äger en röst.

Röstlängd skall utgöras av utav kassören upprättad medlemsförteckning med avseende på betald årsavgift enligt 6§.

Omröstning på årsmötet sker öppet såvida inte en närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst utom i fråga om val mellan två personer då avgörandet sker genom lottning.

9§ EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst 10 procent av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på det extra mötet.

Kallelse till extra föreningsmöte skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte. Vill medlem underställa extra föreningsmötet förslag, skall detta vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före mötet.

10§ STADGEÄNDRINGAR

Dessa stadgar kan ändras genom beslut som fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra föreningsmöte – dock med minst sex månader emellan. Besluten ska fattas med minst två tredjedels majoritet av de närvarande på respektive möte.

11§ FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Vid beslut om upplösning fattas även beslut om hur föreningens tillgångar ska disponeras. Oavsett detta beslut ska föreningens arkiv övergå till Landsarkivet i Visby.

Ihreviken den 12 juli 2014