Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2020

Lördagen den 11 juli, 2020, kl 15.00 på Ihre Kvarn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2020/2021
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2020/2021
 18. Ärenden till årsmötet
  Förslag från styrelsen med anledning av förslag vid förra årets årsstämma om ett nytt tun vid midsommarängen: Styrelsen föreslår att tomtägareföreningen bekostar ett Gotlandstun (enkeltun med eneband) vid midsommarängen, mot Ireviksvägen. Total kostnad ca 18000 inkl moms (39 meter x 370 kr).
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

OBS – vi tar för givet att vi visar hänsyn genom att inte komma på mötet om man har förkylningssymtom. Vi kommer se till att det är bra avstånd mellan alla sittplatser. Mötet hålls utomhus. Om du inte kan delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar). Om antalet mötesdeltagare blir 50 personer, inkl föredragande, kommer vi be att endast en representant per hushåll deltar så att vi inte överskrider myndigheternas regler.

Varmt välkomna!