Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2017 – Lördagen den 8 juli, 2017, kl 15.00 vid danspaviljongen

Kom ihåg:

 • att betala din medlemsavgift till föreningen senast den 30 juni för att ha rösträtt på årsmötet.
 • att förslag till årsmötet ska vara hos styrelsen senast den 24 juni för att kunna behandlas av årsmötet

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2017/2018
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2017/2018
 18. Ärenden till årsmötet:
  – vägskyltar – beslut om budget
  – vägsamfällighet – information
 19. Årsmötet avslutas

Efter mötet hålls en allmän informationsstund.