Protokoll – Årsmöte den 13 juni 2017

Protokoll för Ihrevikens tomtägareförenings årsmöte 2017

Tid och plats: 8 juli kl 15.00 på Ihrebadens Restaurang (på grund av regn)
 1. Årsmötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Karin Ronander.
 2. Karin Ronander valdes till ordförande för mötet.
 3. Olof Nellgård valdes till sekreterare för mötet.
 4. Emma Kramer och Nils Jansson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Röstlängden fastställdes till 10 personer. (totalt 19 personer deltog i årsmötet).
 8. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016/2017 föredrogs av ordförande Karin Ronander.
 9. Årsrapporten (balans- och resultatrapport) föredrogs av kassör Olof Nellgård.
 10. Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Christer Nilsson.
  Revisor Christer Nilsson och Revisorssuppleant Tommy Kullman föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.
 12. Karin Ronander omvaldes till ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018.
 1. Som styrelsemedlemmar väljs Håkan Westerlund (omval på 2 år), Karin Mars (nyval på 2 år) Maria Lalouni (kvarstår till 2018) Niklas Sjöblom (kvarstår till 2018) och Olof Nellgård (kvarstår till 2018).
 2. Per Callmin och Christer Nilsson valdes till ordinarie revisorer.
  Tommy Kullman valdes som revisorssuppleant. Dessa val gäller verksamhetsåret 2017/2018.
 3. Till Valberedning valdes Annika Jansson (omval på 1 år till 2018)
  Annelie Wirdefeldt (nyval på 1 år till 2018) Ingrid Fransson (omval på 1 år till 2018).
  Ewa Fernström valdes som suppleant till valberedningen på 1 år till 2018.
 4. Årsavgiften fastställdes till 200 kr (samma som föregående år).
 5. Årsmötet fastställde styrelsearvodet oförändrat till 5000 kr för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.
 6. Ärenden till årsmötet:
  – Föregående årsmöte (2016) gav en grupp i uppdrag att ta fram ett förslag på att byta ut slitna vägskyltar i området. Ordförande gick igenom förslaget och efter kort diskussion fattade mötet beslut om att säga ja till förslaget. Kostnaden för att byta ut de mest slitna skyltar är omkring 7000 kronor, inkl moms, frakt och fästen.- Styrelsen fick vid föregående årsmöte i uppdrag att se över vad en eventuellt framtida vägsamfällighetsförening skulle innebära. Styrelsen informerade om vad det innebär med en samfällighetsförening och mötet diskuterade detta kort. Styrelsens förslag är att Ihrevikens Tomtägareförening inte i dagsläget ska driva frågan om en vägsamfällighetsförening. Claes Göran Appelquist har meddelat styrelsen att han planerar att ha ett informationsmöte med någon från kommunen alternativt någon representant från en vägsamfällighetsförening om vad en sådan förening skulle betyda.
 1. Övriga frågor:
  – Frågor till årsmötet från Jan Snöbom.
  När kan man börja fylla på Valborgsmässobålet? Styrelsen informerar på hemsidan och på Facebook-sidan om när under våren man kan fylla på.- Vem är ansvarig vägkanterna? Styrelsen tar reda på detta.
  Intressant info inför diskussionen om framtida eventuell vägsamfällighet.

  – Kommunen skall informeras om träd som faller efter grävningen till kommunalt avlopp och till fiberanslutningarna.

 1. Årsmötet avslutas och föreningens ordförande Karin Ronander tackar deltagarna för ett väl genomfört regnvått årsmöte.

Länk till protokollet (pdf) och tidigare protokoll