Kallelse till Ihrevikens Tomtägareförenings årsmöte 2024 – uppdatering

Lördagen den 13 juli, 2024, kl 15.00 på Ihregård, Cafeet. OBS – Ändrad plats för mötet pga av risk för regn

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelseförfarandet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fastställelse av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023/2024
 9. Föredragning av årsrapporten (balans- och resultatrapport)
 10. Föredragning av revisionsberättelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2024/2025
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Fastställelse av årsavgift
 17. Beslut om styrelsearvode för 2024/2025
 18. Ärenden till årsmötet
 19. Övriga frågor och information
 20. Årsmötet avslutas

För er information – årsmötet hålls utomhus vid Dansbanan/Midsommarängen. Ta gärna med något att sitta på då föreningen inte har bänkar/stolar där. Om det regnar kraftigt, meddelas alternativ plats via ITF hemsida (www.ihreviken.se) och Facebook-sidan Vi i Ihreviken)

Kan du inte delta vill vi påminna om att det går att delta genom ombud: Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till ett ombud. Ombud får endast fungera som sådan för en medlem. (från ITF stadgar).

Varmt välkomna!